کد خبر: 607
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۲
محسن ایزانلو

تحصیلات دکتری, 1383, حقوق خصوصی, دانشگاه تهران کارشناسی ارشد, 1378, حقوق خصوصی, دانشگاه تهران کارشناسی, 1375, حقوق(رتبه نخست کشوری کنکور سراسری علوم انسانی- 1371), دانشگاه تهران

کتاب‌های تالیفی

 • امیرناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو، منوچهر توسلی جهرمی ، حسن جعفری تبار، مجید غمامی و شهرام کیوانفر . "حکومت قانون و جامعه مدنی." : دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1385.
 • امیرناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو، منوچهر توسلی جهرمی ، حسن جعفری تبار، مجید غمامی و شهرام کیوانفر . "طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (حکومت قانون و جامعه مدنی)." : دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1385.
 • امیرناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. "الزامهای خارج از قرارداد (جلد سوم) «بیمه مسئولیت»." : انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
 • محسن ایزانلو. "شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها." : شرکت سهامی انتشار، 1387.
 • امیرناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. "الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی جلد سوم -بیمه مسوولیت." : گنج دانش، 1397.
 • محسن ایزانلو و امیرناصر کاتوزیان. "مسوولیت مدنی، جلد سوم: بیمه مسوولیت." : گنج دانش، 1397.

کتاب‌های ترجمه شده

 • محسن ایزانلو. "نمونه توافقنامه محرمانگی ICC به همراه شرط محرمانگی ICC." : کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، 1396.

فصلی از کتاب

 • محسن ایزانلو. "فرانسوی." : ، 1392.
 • محسن ایزانلو. "ارج نامه دکتر الماسی." : شرکت سهامی انتشار، 1391.
 • محسن ایزانلو. "نقد رویه قضایی در امور مدنی( عنوان مقاله: اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مسوولیت مدنی: تغییر میزان خسارت پس از صدور حکم قطعی))." : معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، 1391.
 • محسن ایزانلو. "قد رویه قضایی در امور مدنی( عنوان مقاله: دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمه گر)." تهران: None، 1391.
 • محسن ایزانلو. "نقد رویه قضایی در امور مدنی( عنوان مقاله: عاتبار امر قضاوت شده در دعوای انتقال به غیر)." : معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، 1391.
 • محسن ایزانلو. "حقوق: جانمایه بفای اجتماع." : انتشارات سمت، 1395.
 • محسن ایزانلو. "مامن قافله دل و دانش : گزیده اندیشه های حقوقی تقدیمی به استاد فرزانه جناب آقای دکتر حسنعلی دوردیان." : شرکت سهامی انتشار، 1395.

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

 • محسن ایزانلو. "نقد رویه قضایی در امور مدنی ( عنوان مقاله: ضمانت اجرای فروش عین مرهون توسط راهن: عدم قابلیت استناد)." : None، 1391.
 • محسن ایزانلو. "نقد رویه قضایی در امور مدنی( عنوان مقاله: وجه التزام)." تهران: None، 1391.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Mohsen Mohebbi, and Mohsen Eizanlo. "Arbitration Agreement in Insurance Law: The Case of Iran." Revue internationale de droit compare 70, no. 3 (2018): 655-685.
 • محسن ایزانلو. "تعهد طبیعی." ارج نامه دکتر الماسی 1، 1 (1391): 210.
 • محسن ایزانلو و بابک شید. "گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران." فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل 10، 37 (1396): 183-204.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • محسن ایزانلو. "اثر خطای زیاندیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی." مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 2، 39 (1111): -.
 • محسن ایزانلو. "استرداد مزایای تامین اجتماعی از محل دین مسوولیت مدنی." مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 1، 1 (1111): -.
 • حسنعلی درودیان ، محسن ایزانلو و حسن بادینی. "رجوع سازمان تأمین اجتماعی به عامل ورود زیان و بیمه گر او." فصلنامه تامین اجتماعی -، 23 (1384): 195-232.
 • حسنعلی درودیان ، محسن ایزانلو و حسن بادینی. "رجوع سازمان تامین اجتماعی به عامل ورود زیان و بیمه گر او." فصلنامه تامین اجتماعی -، 23 (1384): 195-232.
 • محسن ایزانلو. "بررسسی انتقادی مستمری بازماندگان در حقوق موضوعه ایران." فصلنامه تامین اجتماعی 9، 30 (1387): 151-182.
 • محسن ایزانلو. "نقد وتحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری." مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 4، 38 (1387): 37-56.
 • محسن ایزانلو و عباس میرشکاری . "ارث دیه." مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 40، 2 (1389): -.
 • محسن ایزانلو. "تقاص." مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2، 3 (1389): -.
 • محسن ایزانلو. "بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه )." سیاستهای اقتصادی 7، 85 (1390): 21-37.
 • محسن ایزانلو و مهسا مدنی. "وکالت ثانونی: مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس." دانش حقوق مدنی 1، 1 (1391): 115-129.
 • محسن ایزانلو و مجتبی اشراقی آرانی. "حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه نامه 147/AVN67B." پژوهشنامه بیمه(فصلنامه صنعت بیمه سابق) 27، 3 (1391): 35-68.
 • محسن ایزانلو و صادق شریعتی نسب. "مطالعه تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه." حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران) 9، 21 (1391): 35-68.
 • محسن ایزانلو و فریبا فولادگر. "مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نفع بیمه ای در حقوق ایران." پژوهشنامه بیمه(فصلنامه صنعت بیمه سابق) 28، 2 (1392): 75-101.
 • محسن ایزانلو و عباس میرشکاری. "مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران." نامه مفید 9، 100 (1392): 3-20.
 • محسن ایزانلو و افروز صمدی. "مبنای مسوولیت مدنی متصددی حمل و نقل در ایران و کنوانسیون های بین المللی." پژوهشنامه حمل و نقل 10، 4 (1392): 391-400.
 • زهرا افشار قوچانی و محسن ایزانلو. "مطالعه تطبیقی امکان مطالبه زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسوولیت مدنی در آن." مجله مطالعات حقوق تطبیقی پنج، 1 (1393): 21-35.
 • محسن ایزانلو و فریبا فولادگر. "مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه‌پذیر در بیمه‌های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه." پژوهشنامه بیمه(فصلنامه صنعت بیمه سابق) 29، 3 (1393): 195-222.
 • محسن ایزانلو و رامین درگاهی. "مروری بر اسناد بین المللی نطام عام تحدید کلی مسوولیت در حقوق دریایی." فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 44، 4 (1393): 478-494.
 • محسن ایزانلو، سینا حبیبی و هادی شعبانی کندسری. "ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی." پژوهش نامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق 17، 1 (1395): 83-104.
 • محسن ایزانلو و حسن پاک طینت. "مبانی رجوع بیه گذار به بیمه گر اتکایی ( با تاکید بر آرای دادگاههای آمریکا)." فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 46، 2 (1395): 171-186.
 • محسن ایزانلو. "دکترین انحراف در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه،انگلیس و آمریکا و کنوانسیون های بین المللی." مجله حقوقی بین المللی 56، 56 (1396): 109-138.
 • محسن ایزانلو و بابک شید. "تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل." مجله حقوقی دادگستری 100، 100 (1396): 35-52.

همایش‌های داخلی

 • محسن ایزانلو. "بررسی انتقادی مستمری بازماندگان در حقوق موضوعه ایران." اولین کنگره عدالت و تامین اجتماعی،.
 • محسن ایزانلو. "تبدیل سند وثیقه به سند ذمه ای." نخستین همایش علمی کاربردی "به سوی ثبت نوین"،.
 • محسن ایزانلو و عباس میرشکاری. "احسان و مسوولیت مدنی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا." بزرگداشت دکتر کاتوزیان،.

داوری‌های انجام شده

 • جشنواره بین المللی فارابی، ایران، 1395/08/15

راهنمایی پایان نامه

 • شیوه ارزیایی خسارتهای قرار دادی، مهدی فتاحی، دانشگاه تهران، 1387/06/30
 • مسئولیت مدنی سردفتران، مصطفی کاظمی ماسوله، دانشگاه تهران، 1388/06/31
 • مسئولیت مدنی سبب مجمل، خدیجه مظفری سیبنی، دانشگاه تهران، 1388/06/31
 • انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری، حسن پاک طینت، دانشگاه تهران، 1389/05/27
 • مسئولیت مدنی در بازار بورس اوراق بهادار، حجت مبین، دانشگاه تهران، 1393/04/02
 • بررسی فقهی اثر فسخ عقود تملیکی (معاملات سابق بر فسخ)، رسول رضائی چیانه، دانشگاه تهران، 1393/12/19
 • مطالعه تطبیقی تحدید مسئولیت در کنوانسیون های بین المللی حقوق دریایی، رامین درگاهی ابربکوه، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • توثیق بیمه نامه عمر، سعید سیاه بیدی کرمانشاهی، دانشگاه تهران، 1394/06/31

مشاوره پایان نامه

 • مسولیت مدنی ناشی از روابط همسایگان، فاطمه جعفری، دانشگاه تهران، 1387/07/07
 • مسولیت مدنی ناشی از بهره برداری از انرژی اتمی، مائده سعیدی، دانشگاه تهران، 1387/07/15
 • خسارت مشترک در حقوق دریایی، قاسم شفیعی علویجه، دانشگاه تهران، 1390/07/04
 • قابلیت عقود مشارکتی معین در بهره برداری از مالکیتهای فکری، حسین پشتیبان، دانشگاه تهران، 1391/06/28
 • مسئولیت مطلق، سیاوش جعفری مرنی، دانشگاه تهران، 1393/11/06

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی، 1394/08/09، ایران، تهران

علائق شخصی

 • حقوق تعهدات، قراردادهای تجاری بین المللی، داوری تجاری بین المللی، حقوق بین الملل خصوصی، حمل و نقل دریایی،

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =