کد خبر: 633
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۸
محسن عبداللهی

محسن عبدالهی دانشیار دانشکده حقوق گروه آموزشی: حقوق محیط زیست تحصیلات دانشگاهی دکترا, حقوق بین الملل, دانشگاه شهیدبهشتی - تهران, ایران, 1385.

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 

1. P. Esmailzadeh molabashi, M. Abdollahi, "Introducing the fifth battlefield cyber warfare and applicability of IHL therein" , AALCO Journal of International Law, Vol.3, pp.95-118, 2015.

2. S. Mohsenpour, M. Abdollahi, "THE ROL OF LEGAL ENVIRONMENTAL POLICIES IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT" , INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, Vol.5, pp.40-151, 2015.

3. M. Abdollahi, M. Ramazani ghavamabadi, M. Shafe, "A Critical Introduction to Iran Biosafety Law" , US-China Law Review, Vol.8, pp.401-412, 2011.

4. M. Ramazani ghavamabadi, M. Abdollahi, "Les nouvelles orientations du pouvoir judiciaire iranien a l egard des infractions environnementales" , ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES, pp.423-431, 2010.

5. م. عبدالهی, ا. عباسی, "پدیده شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 21, صفحات:107-130, 1397.

6. م. عبدالهی, پ. حکیم زاده خوئی, "اقدامات بین المللی در پیشگیری و مقابله کیفری باتروریسم دریایی" , مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی, نسخه 5, صفحات:151-191, 1396.

7. م. عبدالهی, ج. خندان کوچکی, "استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 20, صفحات:265-291, 1396.

8. ر. نصیری لاریمی, م. عبدالهی, "تاملی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه" , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, نسخه 13, صفحات:113-140, 1395.

9. ف. آوریده, ج. عطاری, م. عبدالهی, "مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه های فرامرزی" , علوم محیطی, نسخه 14, صفحات:79-96, 1395.

10. س. حسینی, م. عبدالهی, "مسئولیت بین المللی دولتها برای زباله های فضایی و سازوکارهای حل و فصل اختلاف های ناشی از آنها" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 45, صفحات:533-562, 1394.

11. م. عبدالهی, پ. روشنفکر, ز. دبیری, "کارآمدی اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر" , مجله حقوقی بین المللی, صفحات:127-159, 1394.

12. م. عبدالهی, س. بشیری موسوی, "نقش سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی" , رفاه اجتماعی_دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, نسخه 15, صفحات:7-37, 1394.

13. م. عبدالهی, س. حسینی, "مسئولیت بین المللی دولت ها برای زباله های فضایی و سازکارهای حل و فصل اختلافات ناشی از آنها" , مطالعات حقوق عمومی, نسخه 45, صفحات:533-562, 1394.

14. م. عبدالهی, م. احمدی کمازانی, "صیانت از حریم ژنتیکی در دوران منافع فردی و مصالح عمومی" , حقوق تطبیقی, نسخه 11, صفحات:137-166, 1394.

15. م. عبدالهی, "مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال 1394" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:113-145, 1394.

16. م. عبدالهی, ف. حیدری, "حق آموزش کودکان افغان در ایران در پرتو حقوق بین الملل" , سالنامه مطالعات حقوق افغانستان, نسخه 1, صفحات:333-365, 1394.

17. ب. حسن خانی, م. عبدالهی, "پاسداری از حقوق فردی تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گینه علیه کنگو" , پژوهش حقوق عمومی, صفحات:31-52, 1393.

18. ح. خلف رضایی, م. عبدالهی, "تروریسم نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت" , مجله تحقیقات حقوقی, صفحات:143-186, 1392.

19. م. عبدالهی, س. بشیری موسوی, "مسئولیت اولیه کشورهای فقیر در خصوص فقرزدایی در اسناد بین المللی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:241-270, 1392.

20. م. عبدالهی, ع. مشهدی, م. فریادی, "ارزیابی حقوقی استانداردهای آلودگی هوا درمنابع ثابت آلاینده" , علوم محیطی ( علمی - پژوهشی ), نسخه 10, صفحات:37-52, 1391.

21. م. عبدالهی, م. رضوانی فر, "نظام حقوقی ایران و مساله سیاست گذاری زیست محیطی" , راهبرد (مرکز تحقیقات استراتژیک), نسخه 21, صفحات:221-248, 1391.

22. م. عبدالهی, "رویکردهای نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:211-278, 1390.

23. س. سیفی, م. عبدالهی, ا. ملکی زاده, "قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:285-303, 1390.

24. م. عبدالهی, "حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی" , مجله تحقیقات حقوقی, 1389.

25. م. عبدالهی, "تغییرات آب و هوایی تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد" , فصلنامه حقوق, نسخه 4, صفحات:193-215, 1389.

26. م. عبدالهی, ح. خلف رضایی, "معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر" , حقوق تطبیقی, نسخه 16, صفحات:101-119, 1389.

27. م. عبدالهی, م. فریادی, "چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران" , علوم محیطی ( علمی - پژوهشی ), نسخه 7, صفحات:143-180, 1389.

28. م. عبدالهی, "مصونیت کیفری سران دولت در حقوق بین الملل از مصونیت مطلق تا حکم جلب عمر البشیر" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, صفحات:83-117, 1387.

29. ا. امیرارجمند, م. عبدالهی, "اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم" , نامه مفید(دانشگاه مفید), نسخه 3, صفحات:51-80, 1386.

30. ر. اسلامی, م. عبدالهی, "سیاست خارجی امریکا و نوسازی اسلامی" , مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی(مجموعه علوم سیاسی), 1386.

31. م. عبدالهی, "حفاظت کیفری از محیط زیست(در خصوص بین الملل) تاملی بر بایسته های حقوق کیفری زیست محیطی" , فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 5, صفحات:97-117, 1386.

32. م. عبدالهی, "حمایت کیفری از محیط زیست تاملی بر بایسته های حقوق کیفری زیست محیطی" , فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 5, صفحات:97-117, 1386.

33. م. عبدالهی, "مسوولیت ین المللی دولت آمریکا برای نقض مصونیت قضایی دولت ایران" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, نسخه 1, صفحات:149-190, 1386.

34. م. عبدالهی, "تاملی بر چالش های دولت ملت در حقوق بین الملل معاصر" , مجله حقوق عمومی و حقوق بشر, 1384.

35. م. عبدالهی, "تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی ایران" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, 1384.

36. م. عبدالهی, "خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل" , حقوقی - دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران, 1383.

37. م. عبدالهی, "جنایات زیست محیطی در حقوق بین الملل" , فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی, 1382.

38. م. عبدالهی, "حمایت از تاسیسات هسته ای در مخاصمات مسلحانه" , مجله پژوهشهای حقوقی(موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش), 1382.

39. م. عبدالهی, "تاثیر حوادث 11 سپتامبر بر سرکوب بین المللی تروریسم" , اطلاع رسانی حقوقی- ماهنامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری, 1381.

40. م. عبدالهی, "قانون و رویه ایالات متحده در اجرای اموال دیپلماتیک و نظامی ایران" , اطلاع رسانی حقوقی- ماهنامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری, 1381.

41. م. عبدالهی, "مصونیت کارشناسان ملل متحدبا تاکید و معرفی قضایای مازیلو و کمارآسامی" , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 1380.

42. م. عبدالهی, م. رمضانی قوام آبادی, س. محسن پور, "بررسی استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو حقوق محیط زیست" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.


 

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. م. عبدالهی, "چالش های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق مبارزه با تروریسم بین المللی" نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل, 1391.

2. م. عبدالهی, "حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی" کنفرانس بهاره مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات, 1386.


 

کتابهای تالیفی و تصنیفی

1. "The international legal order: Current needs and possible responses, Essay in Honour of Djamchid Momtaz", Brill Nijhoff publication, 2017, ISBN:978-9004314368.

2. "اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسئولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی", انتشارات گنج دانش, تهران, 1397, شابک:978-622-6187-11-4.

3. "دیوان کیفری بین المللی درنگی در الحاق جمهوری اسلامی ایران", دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, تهران, 1396, شابک:9786009653225.

4. "دستبرد قانونی تاراج اموال ایران در آمریکا", موسسه همشهری, تهران, 1395, شابک:9789642412754.

5. "مجموعه مقالات همایش مصونیت در حقوق بین الملل", گنج و دانش, 1394, شابک:9786006244532.

6. "حقوق حفاظت از هوا", بنیاد حقوق میزان, تهران, 1391, شابک:978964511-374-0.

7. "حقوق کیفری بین المللی فرآیند نظریه ها و چشم اندازها: مفهوم و تعریف جنایت بین المللی درحقوق بین الملل", نشر میزان, تهران, 1390, شابک:978-964-511-326.

8. "ژنتیک: حقوق،اخلاق،روانشناسی", تهران, 1389.

9. "ترروریسم حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه", موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش, تهران, 1388, شابک:978-964-8200 -3.

10. "چالش های کمک های بشر دوستانه در خاورمیانه/ فصل سوم", تهران, 1386, شابک:9647598076.


 

کتابهای ترجمه

1. "حقوق نانوتکنولوژی و سیاست جهانی", انتشارات خرسندی, تهران, 1397, شابک:9786001140066.

2. "حقوق کیفری محیط زیست :ملاحظات و راهکارها", روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران, تهران, 1388, شابک:978-964-8660-37.

3. "کتابچه قضایی حقوق محیط زیست", خرسندی, تهران, شابک:9786001140365.

 

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =